Kongres Urbanistyki Polskiej w Łodzi

2015-10-29 11:24 Tekst: Agata Twardoch
Kongres Urbanistyki Polskiej
Autor: archiwum serwisu Kongres odbywał się w łódzkim centrum EC 1 wschód. Rewitalizacja dawnej elektrowni ma być początkiem Nowego Centrum Łodzi. odnowie poddanych zostanie 100 ha w samym centrum miasta. Fot. Agata Twardoch

Podsumowaniem obrad stało się przyjęcie Łódzkiej karty powrotu do centrum, będącej rozwinięciem Karty przestrzeni publicznych TUP z roku 2009. W deklaracji podkreśla się rolę centrów miast jako wielofunkcyjnych, atrakcyjnych miejsc kontaktów społecznych, wielostronnej wymiany ekonomicznej, kulturowej i intelektualnej.

Powrót do centrum – pod tym hasłem w dniach 9-11 września w Łodzi, spotkało się 650 urbanistów, samorządowców oraz przedstawicieli środowisk naukowych. Temat wydaje się aktualny w kontekście niepokojących prognoz demograficznych (34 mln mieszkańców Polski w roku 2050 wg GUS) oraz zmniejszaniem się liczby osób zamieszkujących śródmieścia. Powodujący ich wyludnianie spadek jakości życia związany jest z niezrównoważonym rozwojem miast: prywatyzacją i brakiem nowych przestrzeni publicznych, degradacją centrów i chłonnością terenów przeznaczanych pod zabudowę wielokrotnie przekraczającą prognozy demograficzne. Potrzebne stało się wypracowanie efektywnych mechanizmów, które pozwolą na odwrócenie negatywnych tendencji – stąd tegoroczny temat kongresu. Powrót do centrum zdefiniowany został jako cel działań wszystkich interesariuszy związanych z rozwojem przestrzennym w Polsce, w tym władz centralnych. Wiele uwagi poświęcono mądrej, traktowanej holistyczne rewitalizacji, która nie ogranicza się do kwestii estetycznych, a obejmuje sferę społeczną, gospodarczą i środowiskową. W prezentowanych w otwierającej kongres sesji przykładach międzynarodowych podkreślana była rola wydajnego transportu publicznego, dostępnego budownictwa mieszkaniowego oraz dostosowania przestrzeni do potrzeb wszystkich grup mieszkańców, w tym osób starszych.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum